Điều khoản dịch vụ

Điều khoản dịch vụ

Điều khoản dịch vụ

Điều khoản sử dụng của người mua

Điều khoản dịch vụ và các điều khoản riêng được soạn bằng tiếng Nhật. Ngôn ngữ này sẽ kiểm soát và mọi bản dịch bằng bất kỳ ngôn ngữ nào khác sẽ chỉ mang tính chất tham khảo và sẽ không ràng buộc các bên.Megabuy, Inc., Megabuy UK Ltd. và Megabuy Hong Kong Limited (gọi chung là "Công ty") thông qua đây quy định "Điều Khoản Dịch Vụ của Người Mua" ("Điều Khoản Dịch Vụ") liên quan đến việc sử dụng dịch vụ mua proxy ("Dịch Vụ") mà Công ty cung cấp cho Thành viên. Dịch vụ này được cung cấp bởi Công ty; tuy nhiên, Megabuy UK Ltd. và Megabuy Hong Kong Limited chịu trách nhiệm về hoạt động thanh toán và quyết toán của Dịch Vụ, trong khi Megabuy, Inc. cung cấp phần còn lại của Dịch Vụ.Ngoài Điều Khoản Dịch Vụ, Công ty có thể tùy ý đặt ra các điều khoản riêng nếu cần, và các điều khoản riêng này sẽ được tích hợp với Điều Khoản Dịch Vụ để tạo thành một bộ điều khoản duy nhất. Do đó, Thành viên phải đồng ý với tất cả các điều khoản trước khi sử dụng Dịch Vụ. Trong trường hợp có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa Điều Khoản Dịch Vụ và các điều khoản riêng biệt, các điều khoản riêng biệt sẽ được ưu tiên, và nếu không có mâu thuẫn, cả Điều Khoản Dịch Vụ và các điều khoản riêng biệt sẽ được ưu tiên áp dụng.

Điều 1. Điều kiện trở thành thành viên

1. "Thành viên" là cá nhân đã đồng ý với Điều Khoản Dịch Vụ, đã đăng ký trở thành thành viên qua Internet để sử dụng Dịch Vụ mà Công ty vận hành, đã được Công ty chấp nhận làm Thành viên, và đã được cấp ID Thành Viên.

2. Thành viên không được phép cho vay, chuyển nhượng, bán, cầm đồ, hoặc cho phép bên thứ ba sử dụng tư cách thành viên của mình.

Điều 2. Sửa đổi Điều khoản dịch vụ

Công ty có quyền sửa đổi Điều Khoản Dịch Vụ mà không cần thông báo trước. Trong trường hợp Điều Khoản Dịch Vụ được sửa đổi, tất cả các vấn đề liên quan đến Dịch Vụ sẽ tuân theo các điều khoản đã được sửa đổi.

Điều 3. Đơn đăng ký thành viên

1. Một cá nhân muốn trở thành Thành viên ("Người Đăng Ký Thành Viên") phải tự mình đăng ký trở thành thành viên qua Internet. Trong trường hợp Người Đăng Ký Thành Viên là trẻ vị thành niên, cần có sự đồng ý của người có thẩm quyền của cha mẹ trước khi đăng ký.

2. Quy trình đăng ký Thành Viên sẽ hoàn tất khi Công ty chấp nhận đơn đăng ký như được mô tả trong Điều 3-1. Tuy nhiên, nếu Công ty phát hiện Người Đăng Ký Thành Viên thuộc vào bất kỳ điều kiện nào sau đây, Công ty có thể từ chối hoặc hủy bỏ tư cách thành viên đã được phê duyệt trước đó của Người Đăng Ký Thành Viên:

 1. Người Đăng Ký Thành Viên là trẻ vị thành niên và không có sự đồng ý của người có thẩm quyền của cha mẹ.
 2. Tư cách thành viên của Người Đăng Ký Thành Viên đã bị vô hiệu hóa do vi phạm các điều khoản trong quá khứ.
 3. Thông tin chi tiết mà Người Đăng Ký Thành Viên cung cấp cho Công ty khi đăng ký được phát hiện không chính xác hoặc không đầy đủ.
 4. Người Đăng Ký Thành Viên có nợ phí cho Công ty.
 5. Người Đăng Ký Thành Viên gây cản trở hoạt động hoặc cung cấp Dịch Vụ của Công ty hoặc của người bán (như được định nghĩa tại Điều 9), hoặc sử dụng Dịch Vụ của bên thứ ba khác, hoặc thực hiện hành động dẫn đến sự cản trở đó.
 6. Công ty xác định rằng Người Đăng Ký Thành Viên không phù hợp với bất kỳ lý do nào khác.

Điều 4. Quản lý ID và mật khẩu thành viên

1. Thành Viên phải chịu trách nhiệm quản lý ID Thành Viên và mật khẩu mà Công ty cấp sau khi đăng ký. 

2. Thành Viên không được phép chia sẻ ID hoặc mật khẩu của mình với bất kỳ bên thứ ba nào.

3. Thành Viên phải chịu trách nhiệm đối với mọi tổn thất do việc quản lý ID và mật khẩu không đúng cách hoặc sử dụng bởi bên thứ ba. Việc sử dụng Dịch Vụ bằng ID và mật khẩu Thành Viên sẽ được coi là việc sử dụng của Thành Viên và Thành Viên sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn cho việc sử dụng đó.

4. Nếu ID hoặc mật khẩu của Thành Viên bị tiết lộ cho bên thứ ba hoặc nghi ngờ về việc sử dụng không đúng cách, Thành Viên phải thông báo cho Công ty ngay lập tức và tuân thủ mọi quy định. Nếu Công ty gánh chịu tổn thất do việc sử dụng ID và mật khẩu không đúng cách, Thành Viên đó phải bồi thường cho Công ty về tổn thất đó.

5. Thành Viên có nghĩa vụ thay đổi mật khẩu định kỳ và Công ty không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào do Thành Viên không thực hiện điều này.

6. Trừ khi có sự chấp thuận đặc biệt từ Công ty, ID và mật khẩu của Thành Viên sẽ không được cấp lại.

Điều 5. Sửa đổi của các chi tiết đã gửi

1. Nếu có bất kỳ thay đổi nào về thông tin mà Thành Viên đã gửi cho Công ty khi đăng ký, Thành Viên phải thông báo ngay cho Công ty theo mẫu quy định.

2. Thông báo từ Công ty được gửi đến địa chỉ liên hệ của Thành Viên được ghi trong thông tin đã đăng ký sẽ được xem xét là đã được gửi đến Thành Viên vào ngày dự kiến.

Điều 6. Xử lý thông tin cá nhân

1. Công ty sẽ sử dụng thông tin cá nhân của Thành Viên cho các mục đích sau:

 • Quản lý Thành Viên.
 • Bán hoặc cung cấp Sản phẩm, dịch vụ, hoặc nội dung kỹ thuật số của Công ty hoặc bên thứ ba.
 • Lập kế hoạch cho các chiến dịch và thực hiện các cuộc khảo sát.
 • Đơn giản hóa quy trình đăng ký Thành Viên.
 • Thông báo về các vấn đề liên quan đến Dịch Vụ.
 • Quảng cáo và tiếp thị Sản phẩm của Công ty và bên thứ ba.
 • Phân phối tạp chí và gửi Sản phẩm.
 • Tính phí và lập hóa đơn cho các khoản phí.
 • Cung cấp điểm và dịch vụ tính dặm.
 • Công bố thông tin do Thành Viên đăng tải.
 • Giải quyết các yêu cầu khác và cung cấp dịch vụ sau.
 • Kiểm tra và phân tích dữ liệu tiếp thị.
 • Tạo dữ liệu thống kê để cung cấp cho các đối tác kinh doanh.
 • Thực hiện các hoạt động theo hợp đồng cho một đơn vị kinh doanh khác.

2. Công ty có thể sử dụng thông tin cá nhân như ID Thành viên, tên, giới tính, địa chỉ email, số điện thoại, mã zip, địa chỉ, chức vụ và tên công ty, biệt hiệu, bút danh, ngày sinh, thông tin thẻ tín dụng, lịch sử mua hàng, thông tin về Điểm, và lịch sử sử dụng Điểm cho các mục đích được liệt kê trong Điều khoản 6-1.

3. Công ty cam kết bảo vệ thông tin cá nhân một cách thích hợp theo chính sách quyền riêng tư của mình và sẽ không tiết lộ thông tin cá nhân cho bất kỳ bên thứ ba nào có thể nhận dạng cá nhân, trừ khi có sự đồng ý của Thành viên hoặc khi bắt buộc theo pháp luật. Công ty có thể tiết lộ thông tin cá nhân trong các trường hợp sau:

 • Khi có sự đồng ý của Thành viên.
 • Khi pháp luật yêu cầu tiết lộ thông tin.
 • Khi thông tin được chuyển cho Đối tác kinh doanh.
 • Khi có yêu cầu từ Đối tác kinh doanh và người bán.
 • Khi cần thiết để thực hiện giao dịch hoặc cung cấp dịch vụ.
 • Khi liên quan đến việc giải quyết chi phí.
 • Khi thực hiện các dịch vụ được quy định trong hợp đồng.
 • Khi có yêu cầu từ người kế thừa doanh nghiệp.
 • Khi được phép theo luật pháp.

4. Công ty có thể sử dụng cookie khi Thành viên truy cập và sử dụng Dịch vụ.

Điều 7. Rút tư cách thành viên

1. Thành Viên có thể rút tư cách thành viên bằng cách tuân theo quy trình do Công ty quy định. 

2. Trong trường hợp Thành Viên qua đời, Công ty sẽ coi như Thành Viên đã rút tư cách thành viên từ thời điểm đó và ngừng sử dụng ID và mật khẩu của Thành Viên đó.

Điều 8. Đình chỉ tư cách thành viên và trục xuất

Công ty có thể tạm thời đình chỉ tư cách thành viên của Thành viên hoặc trục xuất Thành viên mà không cần thông báo trước trong các trường hợp sau:

 1. Khi Thành viên sử dụng hoặc cho phép bên thứ ba sử dụng ID hoặc mật khẩu không đúng cách.
 2. Khi Thành viên không thanh toán phí đúng hạn.
 3. Khi có yêu cầu tịch thu, tạm thời tịch thu, xử lý tạm thời, thi hành án bắt buộc, phá sản hoặc bồi thường dân sự đối với Thành viên.
 4. Khi Thành viên nhập sai mật khẩu nhiều lần hơn số lượng quy định.
 5. Khi Thành viên không sử dụng Dịch vụ trong thời gian quy định.
 6. Khi Thành viên vi phạm bất kỳ Điều khoản dịch vụ nào hoặc các điều khoản riêng biệt.
 7. Khi Công ty xem xét Thành viên không đủ tư cách.

Điều 9. Mô tả dịch vụ

1. Dịch vụ được định nghĩa là quá trình mà Công ty thực hiện việc mua sản phẩm hoặc hàng hóa mà Thành viên chỉ định ("Sản phẩm") thông qua đặt hàng qua thư. Quá trình này liên quan đến việc mua các sản phẩm từ các người bán, bao gồm nhưng không giới hạn ở các nhà bán trên các trang đấu giá trực tuyến của Nhật Bản liên kết với Công ty và các trang thương mại điện tử được liên kết với Công ty ("Người bán"), đang bán hàng trên trang web internet ("Trang web mua sắm trực tuyến") và giao sản phẩm cho Thành viên.

2. Dịch vụ này, như được nêu tại Điều 9-1, liên quan đến việc Công ty mua các Sản phẩm mà Thành viên chỉ định theo hướng dẫn của Thành viên. Vì vậy, Công ty chỉ chịu trách nhiệm về việc mua và giao các sản phẩm mà Thành viên chỉ định, và không chịu trách nhiệm về bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến mô tả của sản phẩm đã nhận, khiếu nại, trách nhiệm pháp lý về khiếm khuyết hoặc các yêu cầu khác.

3. Công ty sẽ đại diện cho Thành viên mua Sản phẩm từ Người bán. 

4. Thành viên sẽ ủy quyền cho Công ty ký kết thỏa thuận vận chuyển với các đối tác vận chuyển liên kết với Công ty dưới danh nghĩa của Thành viên đó, và Công ty sẽ ký kết thỏa thuận vận chuyển Sản phẩm đó với đối tác vận chuyển đó dưới danh nghĩa của Công ty hoặc Thành viên đó. Thành viên sẽ ủy quyền cho Công ty ký kết hợp đồng vận chuyển dưới danh nghĩa của Công ty hoặc Thành viên đó.

5. Người bán phải đáp ứng các yêu cầu để sử dụng Dịch vụ, và những đối tác vận chuyển được sử dụng cùng với Dịch vụ cũng phải tuân thủ các hạn chế về loại sản phẩm, kích cỡ, trọng lượng, giá cả, điểm giao hàng và các điều kiện khác được Dịch vụ chỉ định. Thành viên không được phép sử dụng Dịch vụ ngoài phạm vi do Công ty chỉ định.

Điều 10. Mua sản phẩm

1. Yêu cầu ủy quyền mua Sản phẩm và các vấn đề liên quan sẽ tuân theo quy định của Công ty.

2. Chỉ có Thành viên mới có thể yêu cầu ủy quyền mua Sản phẩm.

3. Công ty sẽ đại diện cho Thành viên mua Sản phẩm theo phương thức mà Công ty xác nhận trong đơn đăng ký mua hàng từ Thành viên.

4. Khi Thành viên đã yêu cầu ủy quyền mua Sản phẩm, Thành viên không thể hủy yêu cầu này trừ khi Công ty đồng ý.

5. Quyết định về việc đồng ý với yêu cầu của Thành viên là quyền tự do của Công ty.

6. Trong trường hợp có điểm có thể quy đổi khi mua hàng từ Người bán, Công ty sẽ giữ quyền sở hữu những điểm này.

7. Quá trình xử lý sản phẩm giữa Công ty và Thành viên được coi là hoàn thành khi Sản phẩm được vận chuyển từ Công ty.

8. Thành viên sẽ chịu trách nhiệm thanh toán chi phí cho việc mua Sản phẩm và chi phí giao hàng (gọi chung là “Thanh toán Sản phẩm”). Công ty sẽ chịu phần còn lại của chi phí Sản phẩm. Chi phí này có thể bao gồm phí giao hàng từ Người bán đến Công ty, các chi phí liên quan đến việc mua Sản phẩm, thuế Nhật Bản áp dụng cho Sản phẩm, thuế hải quan tại nơi đến, phí sử dụng Dịch vụ, và các chi phí chuyển phát ra nước ngoài. Công ty sẽ áp dụng phí giao hàng cho việc giao hàng từ Người bán đến Công ty theo quy định về phí giao hàng tại trang dịch vụ của Công ty. Thành viên đồng ý rằng Công ty có thể chọn cách giao hàng với chi phí thấp nhất ngoài các khoản phí do Người bán đưa ra.

9. Thành viên sẽ thanh toán khoản phí do Dịch vụ chỉ định cho Công ty khi yêu cầu ủy quyền mua Sản phẩm. Công ty có quyền thay đổi phí sử dụng Dịch vụ mà không cần thông báo trước.

10. Nếu Công ty không thể mua được sản phẩm do thiếu hụt, Công ty sẽ yêu cầu số tiền được tính bằng cách trừ giá sản phẩm khỏi khoản phí do Dịch vụ chỉ định cho Thành viên. Nếu giá giới hạn đấu giá được Dịch vụ chỉ định thấp hơn giá đấu giá thành công, Công ty có thể yêu cầu Thành viên cung cấp giá đấu giá thành công hoặc giá sản phẩm.

11. Thành viên phải thanh toán giá mua Sản phẩm theo quy định tại Điều 10-8 theo phương thức do Công ty quy định trước ngày Công ty chỉ định.

12. Nếu Thành viên không thanh toán giá sản phẩm, Thành viên sẽ phải trả cho Công ty khoản phí thanh toán chậm được tính ở mức 14,6% mỗi năm.

13. Thành viên không được chuyển nhượng, bảo đảm hoặc hủy bỏ bất kỳ quyền nào được cung cấp theo hợp đồng với Công ty.

14. Nếu Thành viên không thanh toán giá sản phẩm theo quy định tại Điều 10-8, Công ty có thể hủy hợp đồng mà không cần thông báo và yêu cầu Thành viên bồi thường tổn thất phát sinh.

15. Nếu Công ty rơi vào bất kỳ trường hợp được quy định tại Điều 15 của Điều khoản dịch vụ, Công ty có thể hủy hợp đồng mà không cần thông báo, ngay cả khi đã đồng ý với hợp đồng.

16. Nếu Công ty hủy hợp đồng sau khi mua Sản phẩm, Công ty sẽ không hoàn trả giá sản phẩm cho Thành viên.17. Nếu Thành viên từ chối nhận Sản phẩm, Công ty có thể tùy ý xử lý Sản phẩm nhận được từ Người bán.

Điều 11. Sản phẩm bị cấm sử dụng dịch vụ

Thành viên không thể sử dụng Dịch vụ cho các loại sản phẩm sau đây:

1. Tiền mặt, séc, hối phiếu, chứng chỉ cổ phiếu và các loại chứng khoán có thể chuyển nhượng, bao gồm các phiếu giảm giá có thể giao dịch như vé máy bay và vé xem hòa nhạc.

2. Các loại thẻ như thẻ tín dụng và thẻ rút tiền mặt.

3. Sổ tiết kiệm hoặc thẻ rút tiền tiết kiệm do tổ chức tài chính phát hành.

4. Thư từ cá nhân hoặc các phương tiện liên lạc khác được pháp luật hiện hành định nghĩa là thư từ cá nhân.

5. Động vật hoặc thực vật sống, động vật chết hoặc thú nhồi bông.

6. Thi thể người hoặc các bộ phận cơ thể, hài cốt người, tro cốt của người quá cố hoặc bài vị Phật giáo.

7. Thực phẩm hoặc đồ uống hoặc bất kỳ vật dụng nào khác có thể dễ bị hư hỏng hoặc hư hỏng.

8. Chất kích thích, cần sa, ma túy, thuốc hướng tâm thần hoặc các loại thuốc bị cấm khác.

9. Súng, kiếm, vũ khí, vật liệu nổ, thuốc súng, chất nổ, chất độc và các chất độc hại.

10. Vật tư, thiết bị y tế.

11. Nội dung khiêu dâm trẻ em, video người lớn hoặc tài liệu tục tĩu khác.

12. Vật phẩm có được bằng phương pháp hoặc phương tiện bất hợp pháp.

13. Các mặt hàng mà việc vận chuyển, xuất khẩu và nhập khẩu bị cấm hoặc hạn chế bởi luật pháp và pháp lệnh của nước xuất khẩu/nhập khẩu, bao gồm các nước quá cảnh, chính quyền tiểu bang hoặc địa phương.

14. Các mặt hàng không được phép xử lý theo hợp đồng vận chuyển của người vận chuyển.

15. Các hạng mục khác mà Công ty cho là không phù hợp.

Điều 12. Kiểm tra và giao sản phẩm

1. Khi Sản phẩm v.v. được chuyển đến Công ty, quá trình kiểm tra được thực hiện để đảm bảo nội dung bên trong. Công ty có thể điều chỉnh bao bì nếu cần thiết, nhưng không chịu trách nhiệm về chất lượng hoặc tính xác thực của sản phẩm.

2. Sản phẩm, v.v. sau khi được Công ty nhận và kiểm tra, không được gửi trực tiếp từ người bán đến địa chỉ do Thành viên chỉ định.

3. Công ty sẽ thực hiện quy trình theo tiêu chuẩn mà Công ty đã quy định, đảm bảo không có sự khác biệt rõ ràng giữa các sản phẩm, v.v., và mô tả sản phẩm do người bán cung cấp. Mô tả sản phẩm chỉ bao gồm văn bản được cung cấp bởi người bán và không bao gồm bất kỳ dịch tự động nào. Quy trình trên không đảm bảo chất lượng, tính xác thực, hoặc tuân thủ pháp luật của sản phẩm, cũng như không bảo đảm sản phẩm không hư hỏng.

4. Nếu quá trình kiểm tra phát hiện bất kỳ vi phạm nào về luật pháp, Công ty có thể báo cáo tình huống cho cơ quan chức năng và bàn giao sản phẩm. 

5. Dù kết quả kiểm tra cho thấy Thành viên bị lừa, Công ty sẽ không chịu trách nhiệm ngoại trừ những hành động của chính Công ty.

6. Khi quá trình xác minh hoàn tất, Công ty sẽ thay mặt Thành viên thực hiện các thủ tục xuất khẩu hoặc gửi Sản phẩm ra nước ngoài. Các quốc gia mà Thành viên có thể chọn làm địa chỉ giao hàng sẽ được giới hạn trong các quốc gia vận chuyển có sẵn của Công ty, cũng như các địa chỉ nội địa Nhật Bản. Công ty có thể tự do quyết định phương thức giao hàng, phí vận chuyển quốc tế và các chi phí khác như chi phí vận chuyển và xử lý. Trọng lượng và kích thước của Sản phẩm sẽ được ghi lại trong quá trình xác minh. Công ty sẽ tự do chỉ định ngày giao Sản phẩm và Thành viên không thể chỉ định ngày giao hàng.

7. Công ty sẽ thực hiện quy trình giao sản phẩm theo Điều 12-6, tuy nhiên, Thành viên chịu trách nhiệm cung cấp thông tin xuất nhập khẩu, bao gồm tên sản phẩm, giá sản phẩm, số lượng sản phẩm, v.v. Công ty không chịu trách nhiệm về bất kỳ thông tin nào do Thành viên cung cấp, bao gồm các khoản thuế phát sinh, các biện pháp hạn chế nhập khẩu, v.v. Thành viên phải chịu trách nhiệm về tất cả các khoản thuế liên quan đến nhập khẩu Sản phẩm, bao gồm thuế nhập khẩu và thuế khác do quốc gia đến áp dụng.

8. Công ty sẽ cung cấp thông tin phương thức giao hàng, phí vận chuyển quốc tế và các chi phí khác khi giao Sản phẩm, v.v. dựa trên kinh nghiệm và bí quyết của mình. Tuy nhiên, Thành viên cần lưu ý rằng đây chỉ là ước tính và Phí vận chuyển thực tế có thể khác nhau. Trong trường hợp này, Công ty sẽ không hoàn lại tiền. Công ty cũng không có nghĩa vụ phải tiết lộ chi tiết chi phí hoặc sự tồn tại của chi phí đó cho Thành viên.

9. Thành viên không thể thay đổi điểm giao hàng của sản phẩm trừ khi tuân theo quy định của Công ty.

Điều 13. Hủy hợp đồng do không giao được sản phẩm

1. Khi Công ty nhận được yêu cầu mua ủy quyền từ Thành viên, Công ty sẽ mua sản phẩm từ nhà cung cấp thay mặt cho Thành viên. Do đó, Thành viên không thể hủy yêu cầu mua ủy quyền, ngay cả khi hợp đồng chưa được thực hiện, trừ khi được Công ty chấp thuận. Thành viên cũng không thể hủy hợp đồng sau khi hợp đồng đã được thực hiện, trừ khi được Công ty chấp thuận.

2. Công ty có thể hủy việc mua sản phẩm cho Thành viên trong các trường hợp sau:

 • Công ty được nhà cung cấp yêu cầu hủy hợp đồng mua bán.
 • Sản phẩm không được nhà cung cấp giao cho Công ty trong vòng 30 ngày kể từ ngày đặt hàng, trừ trường hợp Mô tả sản phẩm hoặc thông báo khác cho biết trước việc giao sản phẩm sẽ mất nhiều thời gian hơn, chẳng hạn như trong trường hợp sản phẩm đặt hàng trước hoặc sản phẩm được sản xuất sau khi nhận được đơn đặt hàng.

Điều 14. Trả lại sản phẩm

Nếu sản phẩm được xác minh là khác biệt rõ ràng với mô tả sản phẩm hoặc nếu sản phẩm không được giao trong vòng 30 ngày, Công ty sẽ thay mặt thành viên thương lượng với người bán để trả lại sản phẩm và hoàn lại tiền. Công ty sẽ hoàn trả cho thành viên số tiền hoàn lại mà Công ty nhận được từ người bán. Tuy nhiên, Công ty không đảm bảo kết quả đàm phán.Thành viên phải chịu chi phí trả lại sản phẩm và chi phí vận chuyển ban đầu.

Điều 15. Từ chối cung cấp dịch vụ

Công ty có thể từ chối cung cấp dịch vụ trong các trường hợp sau:

1. Sản phẩm thuộc danh mục cấm.

2. Không thể xác minh địa chỉ của thành viên hoặc địa chỉ giao hàng.

3. Người vận chuyển không giao sản phẩm.

4. Sản phẩm bị hải quan tạm giữ.

5. Thành viên không thanh toán phí mua hàng.

6. Phí mua hàng hoặc các điều kiện bán hàng khác có sai sót rõ ràng.

7. Công ty cho rằng sản phẩm khó có được.

8. Thành viên không thanh toán giá sản phẩm trước ngày quy định.

9. Thành viên không nhận sản phẩm trước ngày quy định.

10. Thành viên vi phạm điều khoản dịch vụ.

11. Công ty cho rằng thành viên đã thực hiện hành vi không phù hợp.

Điều 16. Thải bỏ sản phẩm không thể bàn giao

1. Công ty có thể, sau khi nhận được Sản phẩm, v.v. được quy định tại Điều 11, theo quyết định riêng của mình để bán, loại bỏ, trả lại các Sản phẩm v.v. nói trên.

2. Khi xảy ra tình huống được mô tả tại Điều 15 (không bao gồm Điều khoản 1 và 8; áp dụng tương tự trong Điều này) và Công ty đã nhận được Sản phẩm, v.v., thì Công ty sẽ giữ Sản phẩm, v.v. nói trên trong thời gian 30 ngày kể từ ngày nhận.

3. Nếu Thành viên giải quyết tất cả các tình huống được mô tả tại Điều 15 trong khoảng thời gian quy định tại Điều 16-2, Thành viên có thể hướng dẫn Công ty gửi Sản phẩm, v.v. đến địa chỉ của Thành viên hoặc chuyển tiếp theo phương thức được Công ty phê duyệt rõ ràng.

4. Nếu Thành viên không giải quyết tất cả các tình huống được mô tả trong Điều 15 và muốn loại bỏ Sản phẩm, v.v. trong khoảng thời gian quy định tại Điều 2, Công ty có thể bán hoặc thải bỏ các Sản phẩm, v.v. nói trên.

5. Ngay cả khi Thành viên bị tổn thất do việc thải bỏ các sản phẩm được mô tả trong Điều này, Công ty sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào.

6. Bất kể các quy định của Điều này, Công ty có thể thực hiện các thủ tục được quy định trong Đạo luật Thi hành án Dân sự.

Điều 17. Sửa đổi và hủy bỏ chi tiết dịch vụ

Công ty có quyền thay đổi hoặc hủy bỏ các điều khoản của Dịch vụ bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước. Công ty sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà Thành viên phải chịu do việc thay đổi hoặc hủy bỏ các điều khoản của Dịch vụ.

Điều 18. Tạm dừng hoặc ngừng cung cấp dịch vụ

Trong trường hợp Công ty rơi vào một trong các tình huống sau, Công ty có thể tạm thời đình chỉ hoặc ngừng toàn bộ hoặc một phần Dịch vụ mà không cần thông báo trước cho Thành viên:

1. Khi Công ty tiến hành kiểm tra bảo trì hoặc nâng cấp thiết bị hoặc hệ thống để cung cấp Dịch vụ.

2. Khi Công ty gặp khó khăn trong việc cung cấp Dịch vụ do hỏa hoạn, mất điện, thiên tai hoặc lỗi hệ thống.

3. Khi các dịch vụ cần thiết không được cung cấp bởi các tập đoàn viễn thông.

4. Khi Công ty thấy việc tạm dừng hoặc ngừng Dịch vụ là cần thiết.Công ty không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà Thành viên phải chịu do việc tạm dừng hoặc ngừng cung cấp Dịch vụ.

Điều 19. Các hành vi bị nghiêm cấm

Trong quá trình sử dụng Dịch vụ, Thành viên không được thực hiện các hành vi sau đây:

 1. Sử dụng Dịch vụ cho mục đích trái pháp luật.
 2. Vi phạm các quyền sở hữu trí tuệ của Công ty hoặc bên thứ ba, bao gồm quyền thương hiệu, bản quyền, quyền thiết kế, quyền sáng chế, quyền hình ảnh, quyền công khai, v.v.
 3. Thực hiện các hành vi gian lận hoặc phạm tội hình sự.
 4. Mạo danh bên thứ ba.
 5. Sử dụng trái phép thiết bị của Công ty hoặc của bên thứ ba, hoặc cản trở hoạt động của các thiết bị đó.
 6. Vi phạm pháp luật, Điều khoản dịch vụ, các điều khoản riêng hoặc trật tự và đạo đức công cộng.
 7. Cản trở hoạt động của Dịch vụ.
 8. Thực hiện bất kỳ hành vi nào khác mà Công ty cho là không phù hợp.

Nếu Công ty chịu bất kỳ tổn thất nào do Thành viên vi phạm Điều khoản dịch vụ hoặc các điều khoản riêng, Công ty có thể yêu cầu Thành viên đó bồi thường tổn thất.

Điều 20. Phạm vi trách nhiệm của Công ty

1. Công ty không đảm bảo rằng Thành viên sẽ có thể mua được các Sản phẩm, v.v. mà Thành viên yêu cầu Công ty thực hiện mua hàng ủy quyền trên các Trang web Mua sắm Trực tuyến, v.v.

2. Công ty không vận hành bất kỳ trang web nào khác ngoài các tên miền sau:

 • Megabuy.com 
 • megabuy.jp 

Do đó, Công ty không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào mà Thành viên phải gánh chịu do sử dụng bất kỳ trang web nào khác ngoài các trang web của Công ty.

3. Công ty không chịu trách nhiệm về nội dung thông tin được cung cấp bởi bên thứ ba trên trang web của Công ty.

4. Công ty không chịu trách nhiệm về tính chính xác và nội dung của các bản dịch được thực hiện bằng hệ thống máy tính có sẵn trên trang web của Công ty. Nếu Thành viên bị thiệt hại do tình huống liên quan đến Công ty liên quan đến Sản phẩm, v.v. mà Thành viên yêu cầu Công ty thực hiện mua ủy quyền, Công ty sẽ chỉ bồi thường cho khoản lỗ trực tiếp không vượt quá giá trị quy định tại Điều 10-8

5. Công ty không đảm bảo rằng Thành viên sẽ không bị thiệt hại do virus máy tính hoặc chương trình độc hại khác khi sử dụng trang web của Công ty.

6. Công ty không đảm bảo hoạt động của bất kỳ thiết bị hoặc phần mềm nào được Thành viên sử dụng khi sử dụng Dịch vụ của Công ty.

7. Công ty không chịu trách nhiệm về bất kỳ chi phí liên lạc nào phát sinh trong quá trình Thành viên sử dụng Dịch vụ của Công ty.

8. Điều này quy định mọi trách nhiệm của Công ty đối với Thành viên. Trong mọi trường hợp, Công ty sẽ không bồi thường cho Thành viên bị mất thu nhập, tổn thất gián tiếp, thiệt hại đặc biệt, phí pháp lý hoặc bất kỳ tổn thất nào khác không được quy định tại Điều này.

Điều 21. Xóa bỏ các lực lượng chống đối xã hội

1. Thành viên phải tuyên bố rằng mình không thuộc bất kỳ nhóm tội phạm có tổ chức nào và không có mối quan hệ với bất kỳ nhóm tội phạm có tổ chức nào.

2. Thành viên phải hứa không thực hiện bất kỳ hành vi nào bao gồm:

 • Sử dụng bạo lực hoặc đe dọa bạo lực.
 • Đưa ra yêu cầu vô lý hoặc vượt quá luật pháp.
 • Can thiệp vào hoạt động kinh doanh của bên đối diện bằng cách gian lận hoặc sử dụng vũ lực.

3. Nếu Thành viên của bên đối diện vi phạm các quy định này, Công ty có thể chấm dứt cung cấp dịch vụ đối với với Thành viên đó.


Điều khoản và điều kiện của điểm Megabuy

Điều khoản sử dụng điểm của người mua 

Megabuy, inc. ("Công ty") điều hành một trang web trực tuyến ("Trang web") để cung cấp dịch vụ đại lý mua hàng có tên "Megabuy". Để thiết lập các quy định và điều kiện áp dụng cho việc phát hành và sử dụng điểm và phiếu giảm giá ("Điều khoản và Điều kiện của Điểm Mua"), mà là một phần của dịch vụ Người mua, Công ty đã xây dựng các quy định dưới đây. Các Điều khoản và Điều kiện của Điểm Người mua cùng với "Điều khoản và Điều kiện của Dịch vụ Người mua" sẽ kết hợp thành một chính sách của Công ty.

Điều 1. Áp dụng

Các điều khoản và điều kiện của Điểm mua sẽ được áp dụng cho Điểm được cấp và Điểm đã mua (gọi chung là “Điểm mua”) và phiếu giảm giá, tất cả đều có thể được sử dụng trên Trang web.

Điều 2. Cấp điểm và phiếu giảm giá

 1. Công ty có toàn quyền phát hành Điểm Megabuy hoặc phiếu giảm giá với số lượng hoặc số tiền mà Công ty xác định, có thể đổi lấy một số sản phẩm nhất định. Điểm hoặc phiếu giảm giá được cấp sẽ được cấp cho thành viên đã gửi đơn đăng ký mua sản phẩm thông qua dịch vụ đại lý mua hàng trực tuyến của Công ty theo cách thức và tại địa điểm mà Công ty chỉ định hoặc khi Công ty thấy phù hợp.
 2. Điểm được cấp và phiếu giảm giá sẽ được phát hành khi Công ty xác định. Trong trường hợp đơn đăng ký mua sản phẩm thông qua dịch vụ đại lý mua hàng của Công ty bị hủy hoặc thay đổi trước khi điểm và phiếu giảm giá được phát hành, Điểm được cấp và phiếu giảm giá sẽ không được phát hành.
 3. Điểm được cấp và phiếu giảm giá sẽ có hiệu lực trong khoảng thời gian mà Công ty chỉ định. Trong trường hợp Điểm được cấp và phiếu giảm giá không được sử dụng trong thời hạn hiệu lực mà Công ty chỉ định thì Điểm được cấp và phiếu giảm giá sẽ hết hạn.
 4. Công ty có toàn quyền quyết định về việc có cấp Điểm Megabuy hoặc phiếu giảm giá hay không, số lượng và số tiền được cấp cũng như các vấn đề khác liên quan đến việc cấp.

Điều 3. Bán điểm đã mua

 1. Công ty sẽ không cấp biên lai cho Điểm đã mua của thành viên.
 2. Thành viên có thể mua Điểm Megabuy đã mua theo Điều khoản và Điều kiện của Điểm mua theo phương thức mà Công ty chỉ định. 
 3. Công ty sẽ xác định khoảng thời gian Điểm Megabuy đã mua có hiệu lực. Trong trường hợp Điểm Megabuy đã mua không được sử dụng trong thời gian đó, Điểm Megabuy đã mua sẽ hết hạn. 
 4. Điểm Megabuy đã mua sau khi mua sẽ không được hoàn lại vì bất kỳ lý do gì. Trong trường hợp có tranh chấp phát sinh giữa thành viên và công ty xử lý thanh toán, các bên sẽ giải quyết tranh chấp mà không có sự tham gia của Công ty, Công ty sẽ không chịu trách nhiệm. 
 5. Công ty sẽ không cấp biên lai cho Điểm Megabuy đã mua của thành viên.

Điều 4. Không chuyển nhượng Điểm và Phiếu giảm giá

 1. Thành viên không được chia sẻ, cộng dồn, cấp, cho thuê, cầm cố hoặc chuyển nhượng Điểm Megabuy và phiếu giảm giá với hoặc cho các thành viên khác. 
 2. Trong trường hợp thành viên đăng ký làm thành viên nhiều lần, thành viên sẽ không được cộng điểm được cấp cho các ID thành viên khác nhau hoặc Điểm Megabuy hoặc phiếu giảm giá được mua bằng các ID thành viên khác nhau đó.

Điều 5. Sử dụng điểm và phiếu giảm giá để thanh toán

 1. Khi mua hàng thông qua dịch vụ đại lý mua hàng của Điểm Megabuy, thành viên có thể sử dụng Điểm Megabuy và phiếu giảm giá mà Công ty duy trì để thanh toán toàn bộ hoặc một phần giá của sản phẩm (không bao gồm chi phí vận chuyển và phí giao dịch) theo phương thức và theo tỷ giá quy đổi của Điểm Megabuy.
 2. Bất kể điều khoản đã đề cập, miễn là toàn bộ giá sản phẩm và chi phí vận chuyển được Điểm Megabuy thanh toán, thành viên có thể sử dụng Điểm Megabuy (không phải phiếu giảm giá) để thanh toán chi phí vận chuyển và phí giao dịch.
 3. Trong trường hợp phiếu giảm giá được sử dụng để thanh toán cho một sản phẩm có giá thấp hơn giá trị của phiếu giảm giá mà Điểm Megabuy chỉ định (“Mệnh giá”), thì phần Mệnh giá còn lại của phiếu giảm giá sẽ vượt quá sản phẩm giá cũng sẽ hết hạn vào thời điểm phiếu giảm giá được sử dụng.
 4. Trong trường hợp thành viên hủy việc sử dụng Điểm Megabuy và phiếu giảm giá, Điểm Megabuy sẽ được trả lại cho thành viên theo phương thức mà Công ty chỉ định, tuy nhiên, phiếu giảm giá sẽ không được trả lại cho thành viên mà thay vào đó sẽ hết hạ. Điểm Megabuy sẽ không hoàn trả bằng tiền mặt.
 5. Công ty sẽ là người đưa ra quyết định cuối cùng về các sản phẩm có sẵn để đổi điểm và phiếu giảm giá, tỷ lệ chuyển đổi, có chấp thuận việc hủy điểm và phiếu giảm giá hay không và các vấn đề khác liên quan đến việc sử dụng điểm và phiếu giảm giá.
 6. Điểm Megabuy có thể hủy điểm và phiếu giảm giá mà thành viên sử dụng để thanh toán. Nếu có số dư do việc hủy đó, thành viên phải thanh toán số dư ngay lập tức cho Điểm Megabuy theo phương thức do Điểm Megabuy chỉ định.

Điều 6. Không quy đổi thành tiền mặt

Thành viên không thể chuyển đổi điểm và phiếu giảm giá thành tiền mặt bất cứ lúc nào.

Điều 7. Hủy điểm và phiếu giảm giá

Công ty có thể hủy toàn bộ hoặc một phần Điểm hoặc phiếu giảm giá được cấp hoặc mua trong các trường hợp sau:

(1) Thành viên đã vi phạm Điều khoản và Điều kiện của Điểm mua, Điều khoản và Điều kiện của Dịch vụ của Người mua và/hoặc bất kỳ quy định nào khác của Công ty;

(2) Thành viên bị mất tư cách thành viên;

(3) Đơn đăng ký mua hàng thông qua dịch vụ đại lý mua hàng của Công ty bị hủy;

(4) Điểm được cấp do nhầm lẫn của Công ty; hoặc

(5) Các trường hợp khác mà Công ty cho rằng việc hủy bỏ là phù hợp.

Trong trường hợp thành viên mất tư cách thành viên, mọi quyền liên quan đến Điểm Megabuy và phiếu giảm giá mà thành viên nắm giữ sẽ hết hạn trong mọi trường hợp. Công ty sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào mà thành viên gánh chịu do Điểm Megabuy và phiếu giảm giá hết hạn.

Điều 8. Thuế

Tất cả các loại thuế và bất kỳ khoản phí bổ sung nào phát sinh từ việc sử dụng điểm và phiếu giảm giá sẽ do thành viên chịu. Thành viên sẽ thực hiện mọi biện pháp cần thiết theo quyết định riêng của mình.

Điều 9. Thay đổi hoặc chấm dứt điểm và phiếu giảm giá

Công ty có thể thay đổi hoặc chấm dứt việc cấp và sử dụng điểm Megabuy và phiếu giảm giá bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước. Công ty sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do việc hủy hoặc chấm dứt điểm và phiếu giảm giá.

Điều 10. Thay đổi Điều khoản và Điều kiện của Điểm Megabuy

 1. Công ty có thể thay đổi Điều khoản và Điều kiện của Điểm Megabuy bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước. Các sửa đổi đối với Điều khoản và Điều kiện của Điểm Megabuy có hiệu lực ngay lập tức. Công ty có thể đơn phương chấm dứt chương trình Điểm Megabuy bất cứ lúc nào mà không cần chấp nhận hoặc thông báo trước. 
 2. Sau khi chấm dứt chương trình Điểm Megabuy, Công ty sẽ không có nghĩa vụ chuyển đổi Điểm Megabuy và phiếu giảm giá thành tiền mặt hoặc cung cấp bất kỳ khoản bồi thường nào khác.

Điều 11. Những vấn đề không quy định

Chương trình Điểm Megabuy sẽ chịu sự điều chỉnh của các điều khoản này và phù hợp với Điều khoản và Điều kiện của Dịch vụ Megabuy, trong phạm vi chúng không xung đột với các điều khoản này.


Megabuy là công ty cung cấp dịch vụ mua hàng và vận chuyển quốc tế.

Chúng tôi giúp bạn mua và vận chuyển bất kỳ mặt hàng nào được bán tại Nhật với giá rẻ, nhanh chóng, dễ dàng và an toàn