Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật

Các điều khoản dịch vụ và các quy định riêng tư được biên soạn bằng tiếng Nhật và mọi bản dịch sang các ngôn ngữ khác chỉ mang tính chất tham khảo, không có hiệu lực ràng buộc đối với các bên.

Quan điểm về Bảo vệ Thông tin Cá nhân

Megabuy Japan, Inc., (gọi chung là "Megabuy" hay "Công ty") tạo ra một môi trường thuận tiện cho khách hàng trên khắp thế giới để mua sắm các sản phẩm từ Nhật Bản.Trong quá trình hoạt động kinh doanh, Công ty xử lý nhiều loại thông tin cá nhân, bao gồm thông tin về khách hàng và đối tác. Nhận thức về tầm quan trọng của việc bảo vệ thông tin cá nhân, Công ty cam kết tuân thủ và bảo vệ thông tin này một cách chặt chẽ.Là một đơn vị kinh doanh xử lý thông tin cá nhân, Công ty nhận ra nghĩa vụ của mình trong việc sử dụng và bảo vệ thông tin đó một cách đúng đắn. Với mục tiêu này, Công ty đã thiết lập "Chính sách Bảo vệ Thông tin Cá nhân" như sau:

Chính sách bảo vệ Thông tin cá nhân của Megabuy

 1. Megabuy cam kết tuân thủ đúng các luật pháp, quy định, và hướng dẫn hiện hành cũng như các quy tắc liên quan đến bảo vệ Thông tin Cá nhân (sau đây được gọi là "Thông tin Cá nhân").
 2. Khi cung cấp dịch vụ trực tuyến, chúng tôi sẽ thông báo đến khách hàng về các điểm liên hệ tại Công ty và đảm bảo nhận được sự đồng ý trước khi thu thập Thông tin Cá nhân trong phạm vi thích hợp.
 3. Megabuy sẽ thực hiện biện pháp ngăn chặn và khắc phục mọi hành vi truy cập không đúng vào Thông tin Cá nhân, cũng như ngăn chặn rò rỉ, mất mát, hoặc hủy hoại, cũng như các rủi ro khác liên quan đến Thông tin Cá nhân.
 4. Thông tin Cá nhân mà chúng tôi thu thập sẽ được xử lý trong phạm vi mục đích sử dụng được quy định trong Chính sách quyền riêng tư của Công ty. Chúng tôi sẽ thiết lập và thực hiện các quy trình xác nhận để ngăn chặn việc sử dụng ngoài phạm vi mục đích sử dụng.
 5. Chúng tôi cam kết đáp ứng một cách tích cực đối với mọi câu hỏi và yêu cầu tiết lộ của khách hàng liên quan đến Thông tin Cá nhân.
 6. Megabuy sẽ liên tục cải tiến cơ cấu và khuôn khổ quản lý để đảm bảo bảo vệ Thông tin Cá nhân một cách hiệu quả.

Chính sách Quyền riêng tư của Megabuy

Megabuy, Inc., (gọi chung là "Công ty") đặt ra Chính sách quyền riêng tư như mô tả dưới đây. Chính sách này là nền tảng về cách Công ty sử dụng và quản lý thông tin cá nhân liên quan đến các hoạt động trên trang web và các nghiệp vụ khác của Công ty. Chúng tôi coi việc tuân thủ luật pháp và các quy định về bảo vệ thông tin cá nhân là quan trọng nhất (bao gồm cả luật, quy định, và hướng dẫn hiện hành cũng như các quy tắc liên quan đến việc bảo vệ Thông tin cá nhân; điều tương tự sẽ được áp dụng sau đây). Chúng tôi cam kết thực hiện một cách triệt để quy trình thu thập, sử dụng, và quản lý thông tin một cách có hiệu suất, nhằm mang lại sự an tâm cho khách hàng và đối tác (được gọi là "Khách hàng") khi sử dụng các dịch vụ mà Công ty cung cấp.

Xử lý Thông tin Cá nhân

1. Thu thập thông tin cá nhân

Để đạt được mục đích sử dụng, Công ty có thể thu thập và lưu giữ các thông tin cá nhân nhất định. Điều này bao gồm thông tin mà Khách hàng cung cấp trực tiếp, thông tin thu thập tự động qua Cookie và các phương tiện khác, cũng như thông tin từ bên thứ ba. Thông tin này bao gồm các chi tiết như ID thành viên, tên, giới tính, địa chỉ email, số điện thoại, địa chỉ, ngày sinh, và các thông tin khác có thể xác định một cá nhân. Để biết thêm về Cookie, xin tham khảo phần Điều 12 dưới đây.

2. Xử lý thông tin ẩn danh

Hiện tại, Công ty không tạo thông tin ẩn danh hoặc sử dụng thông tin ẩn danh theo định nghĩa của Đạo luật bảo vệ thông tin cá nhân. Nếu có sự tạo thông tin ẩn danh hoặc chia sẻ thông tin đó với bên thứ ba, Công ty sẽ thực hiện biện pháp để đảm bảo an toàn và tuân thủ các quy tắc xử lý thông tin ẩn danh. Nếu thông tin được xử lý bằng biệt danh, Công ty sẽ sử dụng nó để phân tích dữ liệu thống kê và thực hiện các biện pháp an toàn pháp lý và quy định liên quan đến bảo vệ thông tin cá nhân.

3. Mục đích sử dụng và cơ sở pháp lý

Công ty sẽ sử dụng thông tin cá nhân thu thập cho mục đích như mô tả dưới đây. Sự sử dụng của Công ty phải tuân theo sự đồng ý của Khách hàng và không vượt quá mức cần thiết để đạt được mục đích đã mô tả.

 1. Quản lý thành viên/người dùng
 2. Bán (bao gồm cả việc ký kết, v.v. thỏa thuận cung cấp dịch vụ; nghĩa này áp dụng dưới đây) sản phẩm, quyền, nội dung số và dịch vụ (sau đây gọi là "sản phẩm, v.v."; điều này sẽ bao gồm các sản phẩm tài chính, v.v. ) của Công ty và bên thứ ba
 3. Chạy các chiến dịch, lập kế hoạch giải thưởng và bảng câu hỏi
 4. Đơn giản giản hóa các hoạt động công việc như đăng ký thành viên cho Khách hàng sử dụng các dịch vụ yêu cầu đăng ký thành viên.
 5. Thông báo (bao gồm thông báo qua thư điện tử) về các vấn đề cần thiết cho hoạt động của trang web này)
 6. Quảng cáo và chào bán (bao gồm cả quảng cáo qua thư điện tử) về sản phẩm, v.v. của Công ty và bên thứ ba
 7. Truyền tải các tạp chí e-mail
 8. Hoạt động đóng gói và vận chuyển sản phẩm, v.v.
 9. Tính toán và thanh toán hóa đơn
 10. Cung cấp các dịch vụ như điểm, phiếu giảm giá và số dặm (sau đây gọi là "điểm, v.v.")
 11. Đăng thông tin đã gửi
 12. Thắc mắc và dịch vụ sau bán hàng
 13. Nghiên cứu và phân tích dữ liệu tiếp thị và phát triển các dịch vụ mới
 14. Chuẩn bị dữ liệu thống kê
 15. Thực hiện các hoạt động khi Công ty xử lý thông tin cá nhân theo hợp đồng cho một đơn vị kinh doanh khác, v.v.
 16. Thực hiện quyền và nghĩa vụ theo hợp đồng và quy định của pháp luật
 17. Tuyển dụng
 18. Xem xét liên minh kinh doanh

Công ty sẽ xử lý dữ liệu cá nhân mà Khách hàng cung cấp trong quá trình thực hiện hợp đồng về các dịch vụ. Điều này đòi hỏi sự đồng ý của Khách hàng khi ký kết hợp đồng với Công ty về việc cung cấp các dịch vụ. Khách hàng cũng có trách nhiệm cung cấp dữ liệu cá nhân theo yêu cầu của Công ty. Chú ý rằng nếu Khách hàng không cung cấp hoặc chọn không cung cấp bất kỳ dữ liệu cá nhân nào mà Công ty yêu cầu, Khách hàng sẽ không được phép sử dụng các dịch vụ của Công ty. Trong trường hợp Công ty xử lý dữ liệu cá nhân dựa trên sự đồng ý của Khách hàng, Khách hàng cũng có quyền rút lại sự đồng ý bất cứ lúc nào.

4. Kiểm soát và quản lý thông tin cá nhân

Megabuy, Inc. là đơn vị kiểm soát thông tin cá nhân và đã bổ nhiệm Người quản lý để giám sát các hoạt động bảo vệ thông tin cá nhân. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến thông tin cá nhân, Khách hàng có thể liên hệ với Trung tâm Hỗ trợ Khách hàng của Megabuy, Inc. qua:

Địa chỉ mail: [email protected] 

5. Lưu giữ thông tin cá nhân

Thông tin cá nhân sẽ được giữ trong khoảng thời gian cần thiết để thực hiện các mục đích đã mô tả tại Điều 3. Tuy nhiên, nếu có yêu cầu liên quan đến bảo vệ thông tin cá nhân, Công ty sẽ tuân thủ luật pháp và quy định liên quan.

6. Cung cấp thông tin cá nhân

Công ty sẽ thực hiện các biện pháp để bảo vệ thông tin cá nhân và không tiết lộ hoặc cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ ba mà không có sự đồng ý của chủ thể, trừ khi được phép bởi pháp luật và các quy định liên quan đến bảo vệ thông tin cá nhân.

7. Cung cấp thông tin liên quan tới cá nhân

Công ty có khả năng thu thập thông tin liên quan đến cá nhân, trong đó thông tin liên quan đến cá nhân được xác định theo định nghĩa trong Đạo luật bảo vệ thông tin cá nhân (điều này cũng áp dụng cho các quy định sau đây). Cụ thể, có thể bao gồm dữ liệu duyệt web từ các trang web có liên quan, thông tin về vị trí, độ tuổi và giới tính, thông tin về thiết bị/Hệ điều hành/mạng, sở thích và mối quan tâm, nguồn tham khảo, và thông tin mua hàng từ các nhà điều hành kinh doanh xử lý thông tin liên quan đến cá nhân. Công ty sử dụng thông tin này để phân tích truy cập, quảng cáo, và dịch vụ liên kết, đồng thời áp dụng nó vào mục đích tổng hợp dữ liệu thống kê, cải thiện dịch vụ, và quảng cáo.

8. Chia sẻ thông tin cá nhân

Công ty có thể chia sẻ thông tin cá nhân với các công ty thuộc tập đoàn của mình, bao gồm cả các công ty mới gia nhập tập đoàn sau khi Chính sách bảo mật này được thiết lập. Thông tin cá nhân được chia sẻ sẽ bao gồm các thông tin cá nhân giống như được mô tả tại Điều 1 của Chính sách bảo mật này. Mục đích sử dụng của thông tin cá nhân được chia sẻ sẽ tương tự như các mục đích sử dụng được mô tả tại Điều 3 của Chính sách bảo mật này.

9. Chuyển thông tin cá nhân sang nước thứ ba

Khi chuyển dữ liệu cá nhân của Khách hàng ra nước ngoài, Công ty sẽ tuân thủ các quy định của pháp luật và quy định liên quan đến việc bảo vệ thông tin cá nhân. Nếu quốc gia nhận dữ liệu không được Ủy ban Châu Âu chứng nhận là cung cấp mức độ bảo vệ đầy đủ cho dữ liệu cá nhân, Công ty sẽ thực hiện việc chuyển dữ liệu đó trên cơ sở thỏa thuận đáp ứng các yêu cầu do EU đặt ra.

10. Cung cấp thông tin cá nhân cho các nhà điều hành kinh doanh bên ngoài Nhật Bản

Khi sử dụng các dịch vụ phân phối quảng cáo và phân tích của các nhà điều hành kinh doanh bên ngoài Nhật Bản, Công ty có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các nhà điều hành kinh doanh đó để họ có thể phân phối quảng cáo phù hợp hơn với bạn và hiểu cách bạn sử dụng dịch vụ của Công ty. Để biết thêm thông tin về các biện pháp bảo vệ thông tin cá nhân của các nhà điều hành kinh doanh đó, vui lòng truy cập các liên kết sau:- Meta Platforms, Inc. (Facebook): Hợp chủng quốc Hoa Kỳ (Bang California)- Google LLC: Hợp chủng quốc Hoa Kỳ (Bang California)

11. Bảo mật

Khi người dùng cung cấp thông tin cá nhân trên trang web này, thông tin đó sẽ được mã hóa bằng tiêu chuẩn mã hóa TLS để bảo vệ khỏi sự truy cập trái phép của bên thứ ba. Công ty cũng sẽ mã hóa thông tin cá nhân khi cần thiết.Công ty kiểm soát chặt chẽ thông tin cá nhân do Công ty thu thập và thực hiện các biện pháp bảo mật để ngăn chặn quyền truy cập và mất mát, phá hủy, thay đổi, rò rỉ và lây nhiễm thông tin cá nhân. Các biện pháp bảo mật này bao gồm thiết lập tường lửa, phát triển các biện pháp chống vi-rút và thực hiện các hành động khác.

12. Cookie

1. Trang web này sử dụng công nghệ cookie để tương tác với thiết bị của Khách hàng. Cookie là một hệ thống cho phép lưu giữ một số thông tin tạm thời dưới dạng dữ liệu và nhận dạng Khách hàng khi họ truy cập lại trang web. Công ty cung cấp dịch vụ dựa trên việc sử dụng cookie. Lưu ý rằng nếu Khách hàng không cho phép sử dụng cookie, một số dịch vụ của Công ty có thể trở nên không khả dụng. Khách hàng có thể quản lý việc cho phép hoặc không cho phép cookie trên trình duyệt của mình, vui lòng kiểm tra các cài đặt nếu cần thiết.

2. Quảng cáo của Công ty xuất hiện trên nhiều trang web khác nhau trên Internet thông qua các dịch vụ phân phối của bên thứ ba như Google. Tuy nhiên, Khách hàng có thể vô hiệu hóa việc Google sử dụng cookie bằng cách truy cập trang từ chối quảng cáo của Google hoặc vô hiệu hóa việc sử dụng cookie của các dịch vụ phân phối của bên thứ ba thông qua trang từ chối Sáng kiến​​ Quảng cáo Mạng.

3. Công ty sử dụng Google Analytics để cải thiện hiệu suất và dịch vụ trang web. Thông tin mà Google Analytics thu thập, ghi lại và phân tích không chứa bất kỳ thông tin nào có thể nhận dạng một cá nhân cụ thể. Google Inc. quản lý thông tin được thu thập và phân tích dựa trên chính sách bảo mật của họ.

 • Nhà cung cấp công cụ: Google Inc.
 • Thông tin thu được: Việc sử dụng trang web (trạng thái truy cập, lưu lượng truy cập, định tuyến, v.v.)

Để tắt Google Analytics và ngăn Công ty thu thập thông tin của Khách hàng thông qua nó, vui lòng tải và cài đặt "Tiện ích bổ sung trình duyệt chọn không tham gia Google Analytics" từ trang tải xuống của Google và điều chỉnh cài đặt tiện ích bổ sung trong trình duyệt của bạn. Lưu ý rằng khi tắt Google Analytics, chức năng này cũng sẽ bị vô hiệu trên các trang web khác ngoài trang web này mà người dùng có thể truy cập. Tuy nhiên, nó có thể được kích hoạt lại bằng cách cấu hình lại cài đặt tiện ích bổ sung trong trình duyệt.

- Điều khoản dịch vụ của Google Analytics

https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/gb/ 

- Chính sách bảo mật của Google

https://policies.google.com/privacy?hl=en

- Tiện ích bổ sung trình duyệt gửi dữ liệu không tham gia Google Analytics

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=vi

13. Cung cấp thông tin cho đối tác kinh doanh

Công ty không chịu trách nhiệm về việc sử dụng thông tin cá nhân được thu thập độc lập tại các trang web được liên kết từ trang web này, như các trang web và dịch vụ của bên thứ ba có thể được truy cập thông qua trang web này. Do đó, Công ty không chịu trách nhiệm pháp lý hoặc trách nhiệm pháp lý đối với các điều khoản và hoạt động độc lập của các trang web hoặc công ty này. Công ty lưu ý rằng Khách hàng nên kiểm tra chính sách bảo mật của từng trang web.

14. Tiết lộ/sửa đổi/xóa thông tin cá nhân

Công ty cam kết đáp ứng các yêu cầu tiết lộ, sửa đổi, bổ sung, xóa, ngừng sử dụng, loại bỏ, ngừng cung cấp cho bên thứ ba và thông báo về mục đích sử dụng thông tin cá nhân, rút ​​lại sự đồng ý (nếu có) và tiết lộ thông tin của bên thứ ba. Tuy nhiên, nếu yêu cầu không tuân thủ các quy định liên quan đến bảo vệ thông tin cá nhân, Công ty có thể không đáp ứng yêu cầu.

15. Phương thức chấp nhận yêu cầu tiết lộ thông tin cá nhân

Khi đưa ra yêu cầu tiết lộ, sửa đổi, bổ sung, xóa, ngừng sử dụng, loại bỏ hoặc ngừng cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ ba hoặc các yêu cầu khác, vui lòng điền vào mẫu yêu cầu được chỉ định theo các thủ tục do Công ty đặt ra riêng và gửi qua đường bưu điện đến địa chỉ liên hệ bên dưới.

Trong trường hợp có yêu cầu tiết lộ, vui lòng gửi kèm theo khoản phí được xác định trước và bưu phí chuyển phát tài liệu nếu (nhưng chỉ khi) bạn yêu cầu tiết lộ bằng văn bản.

Liên hệ

- Thông tin cá nhân Dịch vụ tư vấn khách hàng, Megabuy, inc.170-0005 , Minami-Ōtsuka, Toshima City, Tokyo, Japan

16. Phương thức tiếp nhận yêu cầu thông báo mục đích sử dụng thông tin cá nhân

Để yêu cầu thông báo về mục đích sử dụng thông tin cá nhân, vui lòng liên hệ với Công ty theo địa chỉ [email protected]

17. Tuân thủ pháp luật và các quy định liên quan đến việc bảo vệ thông tin cá nhân

Công ty có thể sửa đổi Chính sách quyền riêng tư này khi luật pháp và quy định liên quan đến việc bảo vệ thông tin cá nhân thay đổi hoặc khi cần thiết để cải thiện việc bảo vệ thông tin cá nhân. Trong những trường hợp này, Công ty sẽ đăng Chính sách quyền riêng tư được cập nhật.

18. Ý kiến, khiếu nại và phản đối về Chính sách quyền riêng tư

Nếu có thắc mắc về Chính sách quyền riêng tư này và việc xử lý thông tin cá nhân, vui lòng liên hệ với dịch vụ tư vấn sau:

Liên hệ

 • Thông tin cá nhân Dịch vụ tư vấn khách hàng, megabuy, inc. 170-0005 , Minami-Ōtsuka, Toshima City, Tokyo, Japan
 • Địa chỉ mail: [email protected] 

Chính sách bảo mật của ứng dụng

Megabuy, Inc. (sau này sẽ được gọi là "Công ty", "chúng tôi", "của chúng tôi") đã phát triển Chính sách bảo mật cho ứng dụng để bảo vệ thông tin người dùng trong quá trình thu thập thông tin thông qua ứng dụng di động (sau đây được gọi là "Ứng dụng") và các dịch vụ liên quan (sau đây được gọi là "Dịch vụ") mà chúng tôi cung cấp. Mục tiêu của chúng tôi là tạo điều kiện thuận lợi cho việc cung cấp Dịch vụ trong khi đảm bảo an ninh thông tin. Để biết thông tin liên hệ của chúng tôi, xin vui lòng tham khảo Điều 8 ở dưới.

Điều 1. Tên Nhà cung cấp ứng dụng thu thập thông tin

Megabuy, Inc.

Điều 2. Phương pháp thu thập và mục đích sử dụng thông tin được thu thập

Thông tin người dùng

Mục đích sử dụng

Phương pháp thu thập

Thông tin thiết bị (tên hệ điều hành, tên model, tác nhân người dùng)

Để cung cấp và cải thiện Ứng dụng và Dịch vụ

Thu thập tự động thông qua ứng dụng

Lịch sử hoạt động

Để cung cấp và cải thiện Ứng dụng và Dịch vụ

Tự động thu thập thông qua ứng dụng hoặc thao tác nhập của người dùng

Lịch sử mua hàng

Để cung cấp các Dịch vụ

Thu thập tự động thông qua ứng dụng

Thông tin đăng ký người dùng

Để đăng ký làm người dùng Dịch vụ (chỉ dành cho Android)
Để chỉnh sửa thông tin người dùng (đối với iOS và Android)

Thao tác nhập của người dùng

ID đăng nhập và mật khẩu

Để bật xác thực thành viên cho Dịch vụ

Thao tác nhập của người dùng

Thông tin thành viên Facebook

Để bật xác thực thành viên cho Dịch vụ (chỉ dành cho Android)

Thao tác nhập của người dùng

Thông tin thành viên của Apple

Để bật xác thực thành viên cho Dịch vụ (chỉ dành cho Android)

Thao tác nhập của người dùng

Thông tin thành viên Yahoo

Để bật xác thực thành viên cho Dịch vụ (chỉ dành cho người dùng Android từ Đài Loan)

Thao tác nhập của người dùng

Mã thông báo thiết bị

Để gửi thông báo PUSH tới Ứng dụng

Thu thập tự động thông qua ứng dụng

Cookie

Để cung cấp và cải thiện Ứng dụng và Dịch vụ

Thu thập tự động thông qua ứng dụng

Thông tin chuẩn đoán

Để cải thiện ứng dụng

Thu thập tự động thông qua ứng dụng

Điều 3. Sự đồng ý

Trước khi sử dụng Ứng dụng và Dịch vụ, người dùng vui lòng đọc kỹ và đồng ý với Chính sách quyền riêng tư của Ứng dụng này và Điều khoản sử dụng Dịch vụ. Chính sách bảo mật của Ứng dụng này được công bố trên trang Web của chúng tôi và được coi là được xuất bản cùng với thông báo này. Người dùng cần phải xem lại Chính sách quyền riêng tư của Ứng dụng này trước khi đồng thuận và cài đặt Ứng dụng.

Điều 4. Phương pháp tham gia của người dùng

Khi người dùng gỡ bỏ (xóa cài đặt) Ứng dụng khỏi thiết bị, chúng tôi sẽ ngừng ngay việc thu thập thông tin người dùng qua Ứng dụng. Nếu người dùng rút khỏi Dịch vụ, chúng tôi sẽ giữ lại thông tin người dùng đã thu thập dưới dạng dữ liệu thống kê được xử lý để không thể nhận dạng cá nhân.

Điều 5 Truyền và cung cấp dữ liệu bên ngoài cho bên thứ ba

Thông tin người dùng được thu thập theo Điều 2 trên sẽ được chuyển đến máy chủ mà chúng tôi kiểm soát. Đồng thời, để nâng cao chất lượng của Ứng dụng, chúng tôi sử dụng các mô-đun thu thập thông tin được cung cấp và thu thập lịch sử hoạt động cũng như thông tin thiết bị trên Ứng dụng một cách tự động và ẩn danh thông qua nhà cung cấp dưới đây:

 • Nhà Cung Cấp: Google Inc.
 • Tên Mô-đun Thu Thập Thông Tin: Firebase Analytics, Firebase Crashlytics
 • Chính Sách Bảo Mật: https://policies.google.com/privacy?hl=en

Điều 6 Chấm dứt dịch vụ và xử lý thông tin

Khi người dùng gỡ bỏ (xóa cài đặt) Ứng dụng khỏi thiết bị, tất cả thông tin trong Ứng dụng được thu thập từ người dùng sẽ bị xóa ngay lập tức khỏi thiết bị. Tuy nhiên, nếu bạn muốn chấm dứt việc sử dụng Dịch vụ (rút khỏi Dịch vụ), vui lòng hoàn tất thủ tục rút lui được quy định riêng cho Dịch vụ.

Điều 7 Liên kết đến Chính sách quyền riêng tư

Vui lòng xem các liên kết tương ứng để biết Chính sách quyền riêng tư của Công ty. Trong trường hợp có bất kỳ sự khác biệt nào giữa Chính sách quyền riêng tư đó và Chính sách này, thì Chính sách này sẽ được ưu tiên áp dụng.

Chính Sách Quyền Riêng Tư của Công Ty: https://megabuy.jp/huong-dan/quyen-rieng-tu-cookie/

Điều 8 Liên hệ để được giải đáp thắc mắc

Để biết thêm các thông tin liên hệ khi có thắc mắc và tư vấn về việc xử lý thông tin người dùng trong Ứng dụng và Dịch vụ.

Điều 9 Những thay đổi đối với Chính sách quyền riêng tư của Ứng dụng

Chúng tôi có thể thay đổi Chính sách quyền riêng tư của Ứng dụng này theo những thay đổi về luật pháp và quy định. Đối với thông tin người dùng mà chúng tôi chuyển giao, mục đích và đích đến của việc chuyển giao có thể thay đổi do việc nâng cấp Ứng dụng.

Megabuy là công ty cung cấp dịch vụ mua hàng và vận chuyển quốc tế.

Chúng tôi giúp bạn mua và vận chuyển bất kỳ mặt hàng nào được bán tại Nhật với giá rẻ, nhanh chóng, dễ dàng và an toàn